Przejdź do treści

PROJEKT „KOMPUTER DLA KAŻDEGO” – szkolenie z zakresu obsługi komputera

           Integracyjny Klub Sportowy „VICTORIA” w Białymstoku ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na dwie edycje szkolenia z zakresu obsługi komputera. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się i w dostępie do informacji.

 Szkolenie składa się z czterech tygodniowych zjazdów organizowanych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zjazdy przeprowadzane będą w Hotelu „Groman”, Al. Krakowska 76 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn (www.groman.pl). Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, bez możliwości innych wariantów, w tym pokoi jednoosobowych.

Poniżej znajdują się terminy zjazdów w poszczególnych edycjach. Prosimy o zapisywanie się na jedną z edycji, gdyż szkolenie przewiduje cykl trzech tygodniowych zjazdów.

    Edycja nr 1

Zjazd numer 1) 30.09 – 07.10.2023

Zjazd numer 2) 14.10 – 21.10.2023

Zjazd numer 3) 04.11 – 11.11.2023

Zjazd numer 4) 02.12 – 09.12.2023

Edycja nr 2

Zjazd numer 1) 07.10 – 14.10.2023

Zjazd numer 2) 11.11 – 18.11.2023

Zjazd numer 3) 20.01 – 27.01.2024

Zjazd numer 4) 17.02 – 24.02.2024

Edycja nr 3

Zjazd numer 1) 09.12 – 16.12.2023

Zjazd numer 2) 13.01 – 20.01.2024

Zjazd numer 3) 27.01 – 03.02.2024

Zjazd numer 4) 24.02 – 02.03.2024

           Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem po jego zdaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich czterech zjazdach. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionymi terminami zjazdów i upewnienie się czy będą mogli Państwo wziąć udział w całym cyklu spotkań. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności osoby będą usuwane z listy uczestników bez prawa powrotu do projektu.

Organizator zastrzega, że osobom, które zostaną usunięte z projektu lub same zrezygnują z dalszego udziału w szkoleniu nie będzie zwracana opłata za udział a także osoba taka będzie zobowiązana do zwrotu części kosztów poniesionych na rzez organizatora związanych z jej uczestnictwem w szkoleniu, w tym całość przewidzianych kosztów zakwaterowania i kosztu wynagrodzenia instruktorów.

Każdy z uczestników projektu musi spełniać następujące warunki:

–                                  być osobą pełnoletnią;

– być osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku i posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, którego ważność obejmuje okres korzystania ze wsparcia w projekcie;

– nie brać udziału w jakimkolwiek szkoleniu finansowanym ze środków PFRON w 2023 r. oraz w trakcie uczestnictwa w niniejszym szkoleniu , którego jakimkolwiek elementem była nauka obsługi telefonu komórkowego – smartfona lub komputera.

Uwaga: Organizator rekomenduje, żeby każdy beneficjent przywiózł na szkolenie swojego laptopa z systemem Windows w wersji nie niższej niż 10 oraz słuchawki. W przypadku gdy beneficjent nie posiada własnego laptopa, nie zostanie zakwalifikowany na szkolenie w przypadku, gdyby organizator nie będzie mógł mu zapewnić sprzętu (ilość egzemplarzy bardzo ograniczona).

Zgłoszenie należy sporządzić na elektronicznym formularzu pod adresem

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLX0ZPDifYeQCIKd-lXSRJELwTou2xzy5IuyYA81whYF0rw/viewform

W przypadku trudności z wypełnieniem tego zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny w celu pomocy w tym zakresie. Do osób zakwalifikowanych zostanie wysłana stosowna informacja, która spowoduje konieczność nadesłania  orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku, podpisanej klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych, oświadczenia beneficjenta ostatecznego projektu „Komputer dla każdego” oraz danych szczegółowych uczestnika – wyłącznie w wersji elektronicznej (skan lub zdjęcie zgłoszenia), na adres mailowy iksvictoriabialystok@gmail.com do dnia 15 września 2023r.

Wersję papierową tych dokumentów opatrzoną własnoręcznym podpisem (tj. oryginał formularza wraz z załącznikami oraz kopię aktualnego orzeczenia) uczestnik zobowiązany będzie przekazać na pierwszym zjeździe szkoleniowym koordynatorowi szkolenia

W uzasadnionych przypadkach (osoby niewidome) istnieje możliwość udziału z przewodnikiem. Osoby całkowicie niewidome mogą wziąć udział w projekcie wyłącznie pod warunkiem zgłoszenia się z własnym przewodnikiem. UWAGA! Liczba miejsc dla przewodników jest ograniczona. Osoby wymagające obecności przewodnika powinny zaznaczyć ten fakt na formularzu zgłoszeniowym i uzupełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy dla przewodnika.

O zakwalifikowaniu zdecyduje komisja rekrutacyjna. Pod uwagę brane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne i poprawne pod względem formalnym. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych. Koordynator projektu skontaktuje się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych szczegółowych informacji dotyczących projektu.

Odpłatność za udział w szkoleniu „Komputer dla Każdego” wynosi 300,00 zł od uczestnika (łącznie za 4 zjazdy). Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy  po potwierdzeniu udziału w szkoleniu w ciągu 3 dni roboczych. Numer rachunku zostanie podany przez koordynatora projektu. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie skutkował usunięciem danej osoby z listy uczestników szkolenia.

             IKS „VICTORIA” informuje także, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu „Smartfon dla Każdego” (kierunek pomocy 2 – „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”) nie może brać jednocześnie udziału w czasie trwania danej edycji szkolenia w innych projektach dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się.

UWAGA:

Uczestnicząc w szkoleniu beneficjent zobowiązany jest wyrazić zgodę, że w przypadku usunięcia go z projektu lub własnej rezygnacji z dalszego udziału w szkoleniu nie będzie mu zwrócona opłata za udział, zaś w przypadku obciążenia przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  IKS „VICTORIA” jakąkolwiek karą z tytułu rezygnacji z udziału w szkoleniu lub braku możliwości rozliczenia jego udziału w tym szkoleniu w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się pokryć powstałe z tego tytułu szkody finansowe w wysokości dochodzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od organizatora  IKS „VICTORIA”  oraz zapłacić zryczałtowane  koszty operacyjne organizatora w wysokości 5.000 złotych w terminie 14 dni od otrzymania wezwania skierowanego listem poleconym na podany adres zamieszkania pod rygorem dochodzenia tych kwot na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego zgodnie z powszechnie w tym zakresie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zgłoszeń na szkolenie, prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 694-267-179 lub mailowo pod adresem: iksvictoriabialystok@gmail.com.

W zgłoszeniach i rozmowach telefonicznych prosimy powoływać się na tytuł projektu: „Komputer dla każdego”

Ramowy program szkolenia „Komputer dla każdego”: ogólne zagadnienia dotyczące sprzętu komputerowego, systemu Windows oraz oprogramowania specjalistycznego; nauka pisania na klawiaturze; poruszanie się po systemie operacyjnym; praca z plikami i folderami: praca z edytorem tekstu; podstawowa obsługa programu Word; korzystanie z drukarki oraz skanera, obsługa przeglądarki internetowej; obsługa poczty elektronicznej; wyszukiwanie informacji w Internecie; wskazanie dalszej ścieżki rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Koordynatorzy projektu:

Pan Krzysztof Kochański – telefon: 885 168 938, w godz. 8-10 od poniedziałku do piątku;

Pan Adam Dzitkowski – telefon: 602 699 270, w godz. 10-13 od poniedziałku do piątku;

Pan Wojciech Puchacz – telefon: 603 595 593, w godz. 13-15 od poniedziałku do piątku;

Pan Wacław Morgiewicz – telefon: 603 198 909 w godz. 15-18 od poniedziałku do piątku.