Przejdź do treści

Statut

Integracyjnego Klubu Sportowego „VICTORIA” w Białymstoku

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Klubu

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Integracyjny Klub Sportowy „VICTORIA” w Białymstoku, zwany dalej Klubem. Klub posługuje się skrótem IKS „VICTORIA”.

§ 2.

Klub powstaje i działa na podstawie swego Statutu uchwalonego przez zebranie założycielskie Klubu

§ 3.

Terenem działania Klubu jest obszar całej Polski z siedzibą w Białymstoku

§ 4.

Klub posiada osobowość prawną i funkcjonuje zgodnie z niniejszym
statutem.       

§ 5.   

Klub w ramach swojej działalności współpracuje z organami władzy rządowej i samorządowej, związkami sportowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą oraz może się w nich zrzeszać.

§  6.

Klub używa pieczęci oraz może posiadać odznaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7.

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy.
 2. Dla skutecznej realizacji celów i prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników, a także swoich członków, w tym członków Zarządu Klubu. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie Zarządu mają także możliwość otrzymywania wynagrodzenia.

Rozdział II

Cele działania i misja Klubu.

§ 8.

Podstawowym celem działalności Klubu jest popularyzacja i upowszechnianie sportu i turystyki oraz rehabilitacja i integracja ze środowiskiem ludzi pełnosprawnych.

§ 9.

1 Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie klubowych zawodów, imprez sportowych i turystycznych pokazów w tym także rangi krajowej i międzynarodowej,
 2. prowadzenie  szkolenia sportowego   członków  oraz  organizowanie zgrupowań i obozów sportowych,
 3. organizowanie rajdów i wycieczek,
 4. podnoszenie poziomu sportowego i turystycznego członków,
 5. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Klubu,
 6. podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu,
 7. podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie.
 8. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji;
 9. świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, w tym  w szczególności osobom niepełnosprawnym  – niewidomym i słabowidzącym – znajdującym się w trudnym położeniu w związku ze swoją sytuacją i nieporadnością
 10. pomoc prawna osobom zagrożonym marginalizacją lub znajdującym się w trudnej sytuacji;
 11. aktywizacja zawodowa młodzieży,
 12. pomoc, szczególnie młodzieży uczącej się i absolwentom szkół wyższych, w zdobywaniu wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia umożliwiających im spełnianie funkcji społecznych i zawodowych,
 13. inspirowanie ludzi młodych do podejmowania działalności gospodarczej oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia w tym zakresie,
 14. działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym,
 15. pomoc niepełnosprawnym w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
 16. upowszechnianie postaw proeuropejskich,
 17. budowa społeczeństwa obywatelskiego;

2. Cele Klubu określone w ust.1 powyżej są realizuje w szczególności poprzez:

 1. organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, stażów oraz innych form poszerzania wiedzy o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym,
 2. nawiązywanie kontaktów i współpracę z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami krajowymi, zagranicznymi lub międzynarodowymi oraz z osobami fizycznymi,
 3. wspieranie wolontariatu,
 4. doradztwo personalne pracodawcom,
 5. organizację wymian międzynarodowych,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. organizowanie kampanii lub punktów informacyjnych w danym zakresie,
 8. uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
 9. podejmowanie działań na rzecz grup i osób, których prawa związane z celami statutowymi są przedmiotem naruszeń oraz reprezentowanie ich interesów, w tym udzielanie im pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
 10. udzielanie osobom potrzebującym bezpłatnej pomocy prawnej, m.in. poprzez ich reprezentację przed instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości,
 11. występowanie w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych w obronie interesu społecznego,
 12. zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej działalności Klubu,
 13. działanie na rzecz reform prawa, wymiaru sprawiedliwości i polityki społecznej,
 14. wspieranie przedsięwzięć, mających na celu w szczególności szerzenie wiedzy prawnej, promujących ideę integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu.
 15. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
 16. Klub prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

– organizowania imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku

b)   Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

–  umożliwiania zainteresowanym zrzeszania się w Klubie oraz korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności

–  objęcia swoją działalnością wszystkich osób niepełnosprawnych

– upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku

– organizowania imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku

– opieki nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska

– nawiązywania i utrzymywania krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych

– współdziałania z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania

– prowadzenia działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych

– organizowania i opieki nad urządzeniami sportowymi
i turystycznymi

– prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych określonych przez akty prawne dotyczące tego typu klubów.

Rozdział III

Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki.  

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:
a)  zwyczajnych                           .                                                  .

 • nadzwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

§ 11.

1. Członkami  zwyczajnymi  Klubu  mogą być  osoby fizyczne  posiadające   pełną
zdolność do czynności prawnych, które ze względu na stan wzroku zostały uznane
przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawne w stopniu znacznym lub
umiarkowanym bądź. zostały uznane przez inny organ orzekający za niezdolne do
pracy czy innej działalności w zakresie odpowiadającym niepełnosprawności w
stopniu znacznym lub umiarkowanym. Ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II
grupy inwalidów z powodu stanu narządu wzroku, wydane na podstawie przepisów
obowiązujących przed dniem 1 września 1997r., także uprawniają do członkostwa
w Klubie.

2. Członkami   zwyczajnymi   mogą   być   również   osoby   małoletnie   posiadające
ograniczoną zdolność  do  czynności  prawnych (za  zgodą ich  przedstawicieli
ustawowych – jeśli są w wieku poniżej 16 lat).

3. Członkowie wymienieni w pkt. 2 nie mają prawa udziału w głosowaniu na
Walnych Zebraniach oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz klubu.

4. Członkiem   nadzwyczajnym   może  być   osoba  fizyczna   działająca   społecznie w Klubie.

§ 12.

 1. Członkami   wspierającymi   mogą  być   osoby   prawne,   które   zobowiążą   się przestrzegania zobowiązań statutowych i zadeklarują pomoc materialno-finansową na rzecz Klubu.
 2. Członkowie wspierający – osoby prawne – działają w klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 13.

 1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Klubu.
 2. Honorowe członkostwo nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich

§ 14

Przyjęcie na członka zwyczajnego, nadzwyczajnego i wspierającego następuje uchwałą Zarządu Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 15

1.  Członkowie zwyczajni klubu mają prawo do:

 1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu za wyjątkiem członków
  wymienionych w § 10. pkt. 2,
 2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,          
 3. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu i regulaminów
  Klubu
 4. uprawiania sportu w  sekcjach  prowadzonych  przez  Klub  oraz  korzystania
  z urządzeń sportowych Klubu,

2.    Członkowie   wspierający   i   honorowi   posiadają   wszystkie   prawa   członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego

§ 16.

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do :                                        

 1. aktywnej działalności na rzecz Klubu,
 2. przestrzegania   statutu,   regulaminów   i   innych   przepisów   obowiązujących
  w Klubie,
 3. dbania o dobre imię Klubu,
 4. opłacania składki członkowskiej – w wysokości i terminie określonym  przez
  Zarząd Klubu.

§ 17.

Członkostwo zwyczajne i wspierające Klubu ustaje na skutek :

 1. dobrowolnego, wystąpienia   członka  zgłoszonego   na   piśmie,   po   uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec klubu.
 2. rozwiązania Klubu,
 3. skreślenia z ewidencji członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres raku, po uprzednim upomnieniu,
 4. wykluczenia   na   podstawie   prawomocnej   uchwały   Zarządu   w   przypadkach naruszenia postanowień niniejszego statutu lub innych przepisów wydanych na jego podstawie.

§ 18.

1.   W przypadku naruszenia przez członka przepisów statutu, regulaminów i innych wydanych przez władze klubu – Zarządowi Klubu przysługuje prawo :

 1. zwrócenie   uwagi   na   dostrzeżone   uchybienia   i   żądanie   ich   usunięcia
  w określonym trybie,
 2. odmówienie pomocy i poparcia do czasu usunięcia uchybień,
 3. zawieszenia w prawach członka na okres dłuższy niż 3 miesiące. Zawieszenie
  polega na okresowym pozbawieniu praw członka.

2.  Od uchwały Zarządu klubu o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od doręczenia decyzji – uchwały
w tej sprawie.

Rozdział IV

Władze klubu

§19

1. Władzami klubu są :                                                 

–  Walne Zebranie,

–  Zarząd,

–  Komisja Rewizyjna,

2. Członkiem Władz Klubu: Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20.

 1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.                                  
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 3. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają większością głosów.

§ 21.

W przypadku ustąpienia lub rezygnacji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia

§ 22.

1.   Członkowie   władz   klubu,   którzy   uchylają   się   od   wypełnienia   przyjętych obowiązków i nie biorą udziału w posiedzeniach władz przez okres co najmniej 3 miesięcy, mogą być zawieszeni w prawach członkowskich władz  do  czasu najbliższego Walnego Zebrania.

2.   Uchwałę   o   zawieszeniu  podejmą  odpowiednie   władze,   po   przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Walne Zebranie

§ 23.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą w Klubie.
 2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata w terminie nie późniejszym niż miesiąc po upływie kadencji.
 4. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd corocznie.

§ 24.

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów,
a – w I terminie – przy obecności połowy obecnych członków,                   

b – w II terminie przy obecności co najmniej 1/3 obecnych członków,

§ 25.

O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia członków Zarząd co najmniej na 2 tygodnie przed dniem zwołania Walnego Zebrania.

§ 26.

W walnym zebraniu biorą udział :

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,  nadzwyczajni,  wspierający
  i honorowi w zakresie ustalonym w § 14.
 2. z głosem doradczym – przedstawiciel: małoletnich członków zwyczajnych,
  członków wspierających i zaproszeni goście.

§ 27.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd :

a – 2 własnej inicjatywy

b – na wniosek Komisji Rewizyjnej

c – na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

 1. uchwalenie generalnych kierunków działania Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności  ustępujących  władz Klubu,
 3. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. wybór władz Klubu,
 5. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu Klubu lub rozwiązania się Klubu zgodnie z § 37.
 7. rozpatrywanie odwołań w sprawach wykluczenia lub zawieszania w prawach członka,  
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu,
 9. zatwierdzanie  regulaminów działania organów władzy Klubu  oraz  regulaminu dyscyplinarnego Klubu,

Zarząd.

§ 29.

 1. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością Klubu kieruje  Zarząd w składzie od 3 do 5 członków, a w tym: prezes, wiceprezes, skarbnik.
 2. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące w roku,  
 3. Zarząd   pracuje  w  oparciu  o  regulamin działania  zatwierdzony   przez   Walne Zebranie.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub Skarbnik. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 30.

Do kompetencji Zarządu Klubu należy :

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz
 2. kierowanie bieżąca działalnością Klubu w ramach uchwal i wytycznych Walnego Zebrania
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z odpowiednimi przepisami
 4. uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu
 5. przyjmowanie na podstawie pisemnych deklaracji nowych członków
 6. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej
 7. przygotowanie  stosownej  dokumentacji  na  Walne  Zebranie  oraz  zwoływanie Walnego Zebrania
 8. powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych i turystycznych ,
 9. podejmowanie  uchwal  w innych  sprawach  nie zastrzeżonych do  kompetencji innych władz Klubu

KOMISJA REWIZYJNA

 § 31.

1.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

a) przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań,     

b) wyłączne prawo występowania z wnioskiem w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium,

2. Komisja rewizyjna w związku  z przeprowadzoną kontrolą ma  prawo   żądać wyjaśnień od Zarządu Klubu oraz składać pod jego adresem wnioski w zakresie usunięcia nieprawidłowości, w tym także wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 • Przedstawiciel   Komisji   Rewizyjnej   ma  prawo   uczestniczyć   w   posiedzeniach zarządu Klubu z głosem doradczym.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej orazmogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 32.

1. Zarząd Klubu ma prawo nagradzania i wyróżnienia zasłużonych dla działalności
Klubu osób.

2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają właściwe przepisy regulaminu dyscyplinarnego Klubu.               

Rozdział VI

KARY

§ 33.

 1. Klub ma prawo nakładania na członków klubu kary.
 2. Tryb    postępowania    dyscyplinarnego    oraz    rodzaj    kar    określa    regulamin dyscyplinarny   Klubu   uchwalony   przez   Zarząd   i   zatwierdzony   przez Walne Zebranie.

Rozdział VII

MAJĄTEK FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 34

 1.       Majątek Klubu stanowią:

a- nieruchomości

b – ruchomości                                                                       

c – fundusze

2. Na fundusze składają się :

a – dotacje i subwencje

b – składki członkowskie

c  – darowizny i zapisy

d – wpływy z działalności statutowej bądź gospodarczej

 • Klub prowadzi odrębnie działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną lub jako działalność odpłatną.
 • Określenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego należy do Zarządu.
 • Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez Klub Zarząd, podejmując odpowiednią uchwałę, określi przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 • Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej odbywa się na zasadzie rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, przy zachowania wymogów przewidzianych przepisami o rachunkowości.
 • Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Władzom Klubu wskazanym w § 19 niniejszego Statutu  zabrania się:

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§  35.

1. Do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań i podpisywania dokumentów w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Klubu.

2. W umowach między Klubem a członkiem zarządu Klubu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej – Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania członków Klubu.

 Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 36

Uchwała o zmianie Statutu Klubu lub rozwiązanie Klubu może być uchwalona przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów co najmniej połowy członków Klubu.

§ 37

Uchwalając rozwiązanie Klubu, Walne Zebranie Klubu podejmuje decyzję dotyczącą rozdysponowania pozostałym majątkiem Klubu po uprzednim pokryciu własnych zobowiązań Klubu.